Ponzio Polska

OFERTA PONZIO POLSKA

Systemy okienno - drzwiowe
Systemy fasadowe
Systemy przesuwne
Systemy przesuwne

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest PONZIO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą
w Cekanowie, ul. Płocka 22, 09-472 Słupno („Administrator”);

2) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:
• gdyż jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy lub do podjęcia realizowanych na Państwa żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy;
• gdyż jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora w zawarciu i wykonaniu umowy między Państwem albo Państwa pracodawcą, będącym Klientem (odbiorcą, dostawcą), współpracownikiem, kooperantem czy innym podmiotem współpracującym lub zamierzającym nawiązać bezpośrednio lub pośrednio współpracę z Administratorem;
• w celach innych niż wskazane powyżej, a niezbędnych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
• w celu marketingu produktów i usług Administratora kierowanego do Państwa pracodawcy/przedsiębiorstwa, ewentualnego prowadzenia postępowań spornych, dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;
• w celu wykonania obowiązków ciążących na Administratorze jako stronie/uczestniku stosunku prawnego, w szczególności z Państwa pracodawcą/przedsiębiorstwem;
• w celu realizacji obowiązków, do których zobowiązują Administratora przepisy prawa;

3) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
• przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2, tj. wykonania umowy, obowiązków pokrewnych związanych z jej wykonywaniem lub zakończenia realizowania działań zmierzających do zawarcia takiej umowy (w braku jej zawarcia);
• a po tym czasie przez okres do dnia przedawnienia roszczeń mogących powstać
w związku z wykonaniem zawartej z Państwem umowy bądź do dnia wygaśnięcia obowiązków nakładanych na Administratora przepisami prawa;
• do czasu, aż staną się nieprzydatne do celów wskazanych w pkt. 2;

5) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
• organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie tych organów, organom podatkowym, organom sądowniczym;
• podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych oraz zapewniają i wspierają obsługę działalności gospodarczej Administratora;
• kooperantom współpracującym z Administratorem (w tym inwestorom, wykonawcom), innym współpracownikom, ubezpieczycielom i ich przedstawicielom, Klientom (odbiorcom i dostawcom) i ich przedstawicielom;
• innym osobom w celach wskazanych w pkt. 2, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla zachowania ciągłości i niezakłóconego toku działalności Administratora, bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, wykonania umów i obowiązków ciążących na Administratorze;

6) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do wycofania zgody, prawo wniesienia sprzeciwu, w zakresie i zgodnie z przepisami RODO oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) Celem realizacji przysługujących Państwu uprawnień, właściwym do kontaktu z Administratorem pozostaje adres korespondencyjny: Cekanowo, ul. Płocka 22, 09-472 Słupno;

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do:
• zawarcia między Państwa pracodawcą/przedsiębiorstwem umowy lub wykonania działań na żądanie, a zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem, bezpośrednio lub pośrednio z udziałem podmiotów współpracujących z Administratorem, a wskazanych w pkt. 5;
• wykonania przez Administratora innych czynności w wykonaniu realizacji pozostałych celów wskazanych w pkt. 2;
a konsekwencją niepodania, ograniczenia lub usunięcia danych osobowych jest brak lub przeszkoda w zawarciu umowy lub wykonania przez Administratora czynności wymagających dysponowania tymi danymi;

9) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.